Wprowadzenie
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, zwanego dalej „RODO” – w trosce o komfort i bezpieczeństwo osób, które powierzają nam swoje dane osobowe, przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych.
Pragniemy zapewnić, że dane przetwarzamy zgodnie z najwyższymi standardami, zapewniając odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art. 12 RODO.

1. Jaki jest cel polityki prywatności?
Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności i Twoich danych osobowych.
Niniejsza polityka wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Znajdziecie tu Państwo także informacje o tym, jakie prawa Wam przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych oraz w jaki sposób możecie z tych praw skorzystać.
W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres e-mail podany do kontaktów w sprawach przetwarzania danych osobowych.

2. Informacje o Administratorze
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej zielonaostoja.com.pl jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii z siedzibą w Górze Kalwarii, 05-530 Góra Kalwaria, ulica Pijarska 44 bl. 2A (dalej Administrator), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050255, NIP 1230016169, REGON 000492084, e-mail: sekretariat@smgorakalwria.pl.

3. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych
W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się na adres korespondencyjny opublikowany na stronie internetowej, drogą telefoniczną lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@smgorakalwria.pl.

4. Deklaracja Administratora
Administrator zapewnia, że dane osobowe są:
a) przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
b) przetwarzane zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa danych osobowych, w tym ochrona przed niezgodnym lub niedozwolonym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;
c) zbierane w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (wyraźnych i prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.

5. Cel, podstawa i zakres zbierania danych osobowych
Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z prawnie dopuszczalnych działań podejmowanych przez Administratora.
Serwis zielonaostoja.com.pl realizuje funkcje pozyskiwania danych o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu kontaktowym przez Użytkownika informacje, w celu umożliwienia kontaktu – zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu;
b) poprzez marketing usług własnych, działania promocyjne, podstawa przetwarzania: art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) – zakres przetwarzanych danych osobowych: adres e-mail;
c) umożliwienie bezpłatnego zapisu na listę rezerwową na mieszkanie za pomocą formularza kontaktowego, podstawa przetwarzania: art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) – zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
d) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”);
e) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego The Camels.

Podanie danych osobowych przy korzystaniu z formularzy kontaktowych dostępnych na stronie internetowej zielonaostoja.com.pl jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania spowoduje, że udzielenie odpowiedzi lub przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe ze strony Administratora.
W celu nawiązania kontaktu użytkownik może skorzystać z innych danych kontaktowych serwisu zielonaostoja.com.pl (drogą mailową, listowną lub telefoniczną).
Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania spersonalizowanej oferty usług i bonusów oferowanych przez Administratora danych.

6. Udostępnianie danych osobowych
Dane osobowe użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem, podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz w celu wykonania zawartej umowy.
Informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.
Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.
Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, a także przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne DEWELOPERA lub udostępniającym narzędzia informatyczne, spełniające wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.
Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych albo w oparciu o obowiązek prawny.

7. Google Analytics
Dodatkowo nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

8. Logi serwera
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony i są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce użytkownika,
g) Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

9. Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)
Dane kontaktowe podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane do czasu realizacji celu przetwarzania. Dane przetwarzane w związku ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych przetwarzane są do momentu wycofania zgody.
Dane marketingowe są przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

10. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Spółdzielnia Mieszkaniowa w Górze Kalwarii przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do przeniesienia swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób całkowicie zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje ostatecznie pracownik Administratora.
W celu wykonania wyżej wymienionych praw, z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, powinni Państwo skierować żądanie mailowo na adres: sekretariat@smgorakalwria.pl, lub pisemnie na adres Administratora, podany na stronie internetowej zielonaostoja.com.pl.

11. Wycofanie zgody
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody.
Zgodę można wycofać poprzez kontakt e-mail: sekretariat@smgorakalwria.pl lub poprzez wykorzystanie innych danych kontaktowych dostępnych w serwisie zielonaostoja.com.pl, tj.: drogą e-mail, listowną, telefoniczną.
W przypadku złożenia wniosku o wycofanie zgody na przetwarzanie danych Administrator może uzależnić wykonanie czynności od nie budzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z tym wnioskiem.

12. Stosowanie Cookies
Usługodawca może stosować „cookies” (ciasteczka), czyli pliki, zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym (w szczególności komputer lub Urządzenie Mobilne) użytkownika danego serwisu, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem z tego urządzenia końcowego.

12.1. Zgodność stosowania Cookies z prawem
Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies jest Usługodawca. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą – Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12.2. Brak ingerencji Cookies z urządzeniem końcowym
Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. np. komputerze, Urządzeniach Mobilnych) jak i w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

12.3. Cele wykorzystywania Cookies
Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu:
 1. Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. Udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika Serwisu;
 3. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. Utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Użytkownika Serwisu, zarówno przez Usługodawcę jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych Usługodawcy.

12.4. Rodzaje plików Cookies
W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”:
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczania Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelnienia w ramach danego Serwisu;
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu Użytkownika;
„Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third partiescookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych Użytkowników.

12.5. Prawo wykorzystywania Cookies przez Partnerów i reklamodawców
Pliki cookies zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz Partnerów, na co Użytkownik wyraża zgodę.

12.6. Wyłączenie mechanizmu plików Cookies
Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach jak i Urządzeniach Mobilnych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.

Prawo do zmian w polityce
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w przyszłości zmian w naszych zasadach ochrony prywatności, aby stale móc je dostosowywać do naszej strony internetowej i zmian w wymaganiach prawnych.